Archivo

Archive for 20 enero 2012

Agiria

enero 20, 2012 Los comentarios están cerrados

Asamblea Adetik

ADETIK: Informatikaren sektorean esplotazioaren eta eskastasunaren aurka

Azken urteetan, informatikaren sektoreko langileok (IKT) ikusi dugu gure lan-baldintzek okerrera egin dutela pixkanaka-pixkanaka, bai eta sektoreak oro har eta lanbideak entzutea galdu duela ere.

Azterketa sakon bat egin ostean, ADETIK sortzea erabaki dugu, hau da, gure arazoak zabaltzeko eta langile gisa eragiten diguten kontuei erantzuteko foro bat.

ADETIKen Bizkaiko 2.500 langile baino gehiagok ordezkaritza daukagu gure ordezkarien bitartez, hainbat sindikatutako kide direnak. Modu horretan, orain arte ezkutuan mantendu diren edo enpresa bateko muga fisikoetatik harago heldu ez diren egoerak guztion arazo bihurtuko dira eta, hala, jendaurrean salatu egingo dira.

Oro har, informatikako sektoreko langileok honako ezaugarriak dituzten enpresetan lan egin ohi dugu:

 • Eskastasuna eta behin-behinekotasuna.
 • Estatu mailako hitzarmenak aplikatzea, probintziakoak beharrean, legeak ezarritakoari aurka eginez eta gure lan-baldintzak modu nabarmenean okertuz.
 • Karrera profesional bat garatzeko ezintasuna.
 • Kategoria profesionalak modu okerrean esleitzea edo, behintzat, modu bidegabean, hau da, benetan burutzen den lana baino baxuago dauden kategoriak aplikatuz edo dagoeneko zaharkituta dauden kategoriak aplikatuz.
 • Mobbing funtzionala, hau da, langilearen kategoriarekin bat ez datozen lanak egin behar izatea, bai kategoria altuagoa delako, bai kategoria baxuagoa delako. Horrek guztiak langilearen duintasunean eta autoestimuan eragina dauka.
 • Borondatezkoak edo hautazkoak ez diren aparteko orduak egin behar izatea, presioa egiteko eta xantaia egiteko elementu gisa erabiltzen baitira. Beraz, ordu horiek egiten ez dituen langileari ”konpromisorik ez duela” esaten zaio. Halaber, kasu askotan, ordu horiek ez dute kotizatzen, ez dira aitortzen, ez dira legeari jarraiki ordaintzen eta, kasu askotan, ez dira ordaintzen. Eta, noski, egindako aparteko orduei “esker” ez da lanpostu gehiagorik sortzen.
 • Mugikortasun geografikoa etengabeko mehatxu bat da. Horrek desoreka pertsonala eragiteaz gain, familia-egituran ere ondorioak edukitzen ditu.
 • Bete behar diren epe, produktibitate, bezeroen kontratuen berritze eta abar zorrotzen menpe lan egiteak dakarren presioaren ondoriozko estresa.

Horrez gain, gaur egungo gizartean, ikuspegi interesatu hau zabaldu da: informatika guztiontzako eragozpen saihestezinen eragilea da baina errealitatea beste bat da.

Nork ez du sekula entzun: garraio zerbitzuek, kutxazain automatikoek, edo edozein motatako makinek ez dute funtzionatzen “akats informatiko baten” ondorioz? Hain lagungarria den “akats informatikoa” enpresa informatikoetako giza baliabideen kudeaketa txarraren eta langileen lan-baldintzen ondorio zuzena besterik ez da. Baina beti da errazago “akats informatikoaren” bidez zuritzea, jendaurrean erantzukizunak gain hartzea baino.

Hori guztia gutxi balitz, proiektuen lehiaketetan eskaintzailerik okerrena erregea da –hori sektore publikoko kontratuen legearen menpe dauden herri-administrazioen kasuan ere aplikagarria da-, hortaz, sektore hori honen adibide bilakatu da: langileak esplotatzea guztiontzako kaltegarria da. Praktikan esan nahi du zerbitzu jakin batzuk ahalik eta merkeen egiteko aukera eskaintzen duten enpresarien esku uztea. Logikoa denez, horrek guztiak zerbitzuen kalitatean eta egonkortasunean eragina dauka baina, arazoren bat egonez gero, beti dago errua “akats informatikoari” egozteko aukera.

Gertaera gogoangarria izango da informatikaren eta telekomunikazioen sektorean; izan ere, orain arte gure artean gailendu den klase-kontzientziarik eza eta indibidualismoa desagerrarazteko sortu da ADETIK. Isolatu gaituzten burbuiletatik irteteko momentua da. Elkartasunaren, sindikazioaren eta konpromisoaren garaia da.

Sinatuta: Bizkaiko IKT enpresen Ordezkariak AXPE CONSULTING, BILBOMATICA, CROMION, CUSTOMERWORKS, DEUSTO SISTEMAS, ENTELGY-IBAI, GFI NORTE, IBERMATICA, INDRA SISTEMAS (Barakaldo), INFORMATICA DE EUSKADI, SIC, T-SYSTEMS, STERIA IBERICA, EUROHELP, PANDA SECURITY, LANTIK.

Manifiesto

enero 20, 2012 Los comentarios están cerrados

Asamblea Adetik

ADETIK: Contra la explotación y la precariedad en el sector informático

 En los últimos años, los trabajadores del sector informático (TIC) hemos asistido a un empeoramiento paulatino de nuestras condiciones laborales, así como al desprestigio general del sector y la profesión.

 Tras realizar un análisis profundo, hemos decidido crear ADETIK, un foro desde el que poder difundir nuestra problemática y responder a las diferentes cuestiones que como trabajadores nos afectan.

 En ADETIK estamos representados más de 2.500 trabajadores de Bizkaia a través de nuestros delegados, pertenecientes a diferentes sindicatos. De esta manera, situaciones que hasta ahora permanecían ocultas o no eran visibles más allá de los límites físicos de cada empresa pasan a ser comunes a todos y cada uno de nosotros, y denunciadas públicamentes como tal.

 En líneas generales los trabajadores de la informática desarrollamos nuestra labor en empresas que se caracterizan por:

 • Precariedad y eventualidad.
 • Aplicación de convenios estatales, en lugar del provincial, tal y como marca la Ley, lo que empeora notablemente nuestras condiciones laborales.
 • Imposibilidad de desarrollar una carrera profesional.
 • Asignación errónea de categorías profesionales o, cuando menos, injusta, aplicando categorías por debajo de las tareas que realmente se realizan e incluso aplicando categorías obsoletas.
 • Mobbing funcional, es decir, realización de tareas que no corresponden a la categoría del trabajador ya sea por exceso o por defecto. Esto repercute en la dignidad y la autoestima del trabajador.
 • Realización de horas extras que, lejos de ser voluntarias u opcionales, son utilizadas como elemento de presión y chantaje, de tal manera que al trabajador que no las realiza se le tacha de “falto de compromiso”. Además, en muchos casos, estas horas no se cotizan, no son declaradas, no se compensan con arreglo a la Ley o incluso no son remuneradas. Y claro, “gracias” a las horas extras realizadas no se crean más puestos de trabajo.
 • La movilidad geográfica es una amenaza constante, con lo que supone de desequilibrio personal y con las lógicas consecuencias en las estructuras familiares.
 • Stress continúo por la presión que conlleva realizar labores sujetas a estrictos cumplimientos de plazos, productividades, renovación de contratos a clientes, etc.

 En la sociedad actual, además, se ha extendido la visión interesada de la informática como la causante de perjuicios fatales para todos, cuando la realidad es otra.

 ¿Quién no ha escuchado alguna vez aquello de “los servicios de transporte, o los cajeros automáticos, o las máquinas de lo que sea no funcionan debido a “un fallo informático”? El tan socorrido “fallo informático” no es sino consecuencia directa de la mala gestión de los recursos humanos en las empresas informáticas y de las condiciones laborales de los trabajadores/as. Pero siempre es más cómodo excusarse en un “fallo informático” que afrontar públicamente responsabilidades.

Esto, unido a la existencia de los concursos de proyectos en los que el peor postor es el rey -que es aplicable también a las Administraciones Públicas que se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público- convierte al sector en todo un ejemplo de cómo la explotación de los trabajadores resulta perjudicial para todos. En la práctica supone la gestión de determinados servicios a empresarios que ofrecen realizarlos por el menor costo posible. Lógicamente todo ello redunda en la calidad y estabilidad de los servicios, y si algo falla, siempre se puede culpar al “fallo informático”.

ADETIK marca un hito en el sector de informática y telecomunicaciones, y nace para romper con la falta de conciencia de clase y el individualismo hasta ahora imperante entre nosotros. Es hora de salir de las burbujas que nos han mantenido aislados. Es el momento de la solidaridad, la sindicación y el compromiso.

Firmado: Delegados de empresas TIC de Bizkaia AXPE CONSULTING, BILBOMATICA, CROMION, CUSTOMERWORKS, DEUSTO SISTEMAS, ENTELGY-IBAI, GFI NORTE, IBERMATICA, INDRA SISTEMAS (Barakaldo), INFORMATICA DE EUSKADI, SIC, T-SYSTEMS, STERIA IBERICA, EUROHELP, PANDA SECURITY, LANTIK.